Giá trị cố lõi

Khoa Tài chính – Kế toán thực hiện các giá trí cốt lõi theo định hướng phát triển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trở thành Khoa đào tạo mang giá trị:

Đẳng cấp – Hội nhập – Năng động – Trí tuệ – Trách nhiệm”.