TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Triết lý giáo dục của nhà trường là:

“THỰC HỌC, THỰC HÀNH, THỰC DANH, THỰC NGHIỆP”

Nhất quán với triết lý giáo dục của nhà trường, Khoa TC-KT áp dụng triết lý giáo dục:

“LEARNING BY DOING”