Tầm nhìn

Đến năm 2035, Khoa Tài chính-Kế toán Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành một trong những Khoa đào tạo hàng đầu về ngành Tài chính, Ngân hàng và Kế toán theo hướng đổi mới sáng tạo, đáp ứng được cách mạng công nghiệp 4.0 và có chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.

 

Sứ mạng

Khoa Tài chính-Kế toán, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cam kết thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và môi trường kinh doanh tại TP.HCM và Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng dựa trên sự liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội có liên quan với ngành tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đáp ứng được cách mạng công nghiệp 4.0, có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước và góp phần đưa Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.